Czynności notarialne

Notariusz to osoba powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane bądź pragną nadać formę poświadczonego prawnie aktu notarialnego. W zakresie swoich uprawnień, Notariusz Paweł Paturalski działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony jaka przysługuje innym funkcjonariuszom publicznym. Wykonane zgodnie z prawem czynności, jakich podjął się notariusz, uzyskują charakter dokumentu urzędowego. Szczególną formą potwierdzającą dokonanie określonej czynności prawnej jest akt notarialny. Brak dochowania formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga jej prawo, powoduje jej unieważnienie. Kancelaria Notarialna Paweł Paturalski pełni szereg czynności notarialnych w mieście Olsztyn i jego okolicach, pomagając Klientom zrozumieć wszelkiego rodzaju zawiłości powiązane z językiem prawa.

Czynności notarialne w mieście Olsztyn – zakres działań

Główną rolą Notariusza jest zapewnienie pewności oraz bezpieczeństwa obrotu – przy dokonywaniu czynności notarialnych jest on zobowiązany czuwać nad szczególnym zabezpieczeniem praw oraz słusznych interesów stron oraz osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Zgodnie z prawem o notariacie, do czynności notarialnych zalicza się:

→ sporządzanie aktów notarialnych;

→ sporządzanie protestów weksli oraz czeków;

→ sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;

→ podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego;

→ podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

→ sporządzanie poświadczeń;

→ spisywanie protokołów;

→ przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku (np. pendrive);

→ sporządzanie wpisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów;

→ sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Najważniejsze informacje, jakie dotyczą czynności notarialnych

Notariusz ma obowiązek zachowania pełnej tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywanie czynności notarialnej. Obowiązek ten trwa nieprzerwanie, nawet w momencie po odwołaniu notariusza z pełnionej funkcji. Jedynym wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, podczas której notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa lub ważnemu interesowi prywatnemu – od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić Notariusza Minister Sprawiedliwości. Klient może mieć pewność o bezpieczeństwie swojej sprawy. Kancelaria Notarialna Paweł Paturalski działa w oparciu o doświadczenie i stale pogłębiane kompetencje, tworząc dla Klientów bezpieczną przestrzeń, w której zostaną w pełni zrozumiani, a ich sprawa objęta patronatem zaufanego Notariusza z miasta Olsztyn.

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

#1 Czynności notarialne Olsztyn: czy notariusz ma prawo do odmowy wykonania czynności notarialnej dla Klienta?

Tak. Chociaż może wydawać się to zaskakujące, w rzeczywistości każdy notariusz ma prawo odmówić dokonania czynności wtedy, gdy jest ona sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego czy gdy dotyczy samego notariusza lub bliskich mu osób.

#2 Czynności notarialne Olsztyn: w jakich przypadkach akt notarialny jest pozbawiony ważności?

Główną podstawą do unieważnienia aktu notarialnego jest: brak świadomości lub swobody, najczęściej spowodowany zaburzeniem czynności psychicznych strony, pozorność czynności, wprowadzenie w błąd lub podstęp czy wymuszenie oświadczenia woli. By unieważnić akt notarialny, trzeba złożyć pozew dotyczący stwierdzenia nieważności czynności prawnej do sądu.

#3 Czynności notarialne Olsztyn: z jaką sprawą można udać się do notariusza?

Polskie prawo wskazuje umowy, które muszą zostać zawarte u notariusza. Należą do nich między innymi: umowa kupna i sprzedaży nieruchomości, darowizny nieruchomości, ustanowienia własności lokalu, podziału wspólnego majątku, intercyzy, spadku czy oddania gruntu w wieczyste użytkowanie. Notariusz może również przeprowadzić odczytanie testamenty oraz poradzić w kwestii wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa.