Sprzedaż działki

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu zaświadczenie o braku planu oraz o tym, iż nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana oraz gdy następuje nabycie jednej z kilku działek ujawnionych w tej samej księdze wieczystej, wypis z kartoteki budynków, jeżeli nieruchomość jest zabudowana,
 • zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (nie dotyczy m.st. Warszawy, gdzie urząd udostępnia taką informację na stronie internetowej urzędu),
 • zaświadczenie o braku uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty dotyczącej zadań z zakresu gospodarki leśnej w rozumieniu art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku,
 • dane kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku spółek – numer KRS, tekst jednolity umowy spółki, uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na nabycie/zbycie nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie wyłączyła konieczności podejmowania takiej uchwały,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku stwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu umowy kredytu, wskazujące numer rachunku bankowego oraz zawierające zobowiązanie banku do wydania dokumentu wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po całkowitej spłacie kredytu albo zaświadczenie stwierdzające, że kredyt został spłacony i wyrażające zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • umowa przedwstępna, jeżeli została zawarta,
 • umowa kredytowa, jeżeli nabycie lokalu jest finansowane z kredytu,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania działki,
 • nr konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy nastąpił podział gruntu na nowe mniejsze działki,
 • gdy następuje podział nieruchomości wymagana jest dodatkowo mapa nieruchomości uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego.