Sprzedaż lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku nabycia na podstawie dziedziczenia
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy
 • zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 • dane stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • w przypadku spółek – numer KRS, tekst jednolity umowy spółki, uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na nabycie/zbycie nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie wyłączyła konieczności podejmowania takiej uchwały
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania lokalu
 • nr rachunku bankowego sprzedającego
 • jeżeli jest wpisana hipoteka: zaświadczenie z banku stwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu umowy kredytu, wskazujące numer rachunku bankowego oraz zawierające zobowiązanie banku do wydania dokumentu wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po całkowitej spłacie kredytu albo zaświadczenie stwierdzające, że kredyt został spłacony i wyrażające zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
 • umowa przedwstępna, jeżeli została zawarta
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
 • ponadto świadectwo energetyczne z wyjątkiem między innymi budynków wpisanych do rejestru zabytków