Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o tym komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wydawane dla kancelarii notarialnej, wskazujące czy dla przedmiotowego spółdzielczego prawa jest założona księga wieczysta z podaniem jej numeru oraz wskazaniem czy spółdzielni przysługuje tytuł do gruntu pod budynkiem,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • w przypadku, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu było przedmiotem spadku wymagane jest prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • dane kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku spółek – numer KRS, tekst jednolity umowy spółki, uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na nabycie/zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli umowa spółki nie wyłączyła konieczności podejmowania takiej uchwały,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku stwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu umowy kredytu, wskazujące numer rachunku bankowego oraz zawierające zobowiązanie banku do wydania dokumentu wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po całkowitej spłacie kredytu albo zaświadczenie stwierdzające, że kredyt został spłacony i wyrażające zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • umowa kredytowa, jeżeli nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest finansowane z kredytu,
 • data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być dokonana płatność ceny.
 • ponadto świadectwo energetyczne z wyjątkiem między innymi budynków wpisanych do rejestru zabytków